متن عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند

عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند :

عربستان به سمت تجزیه حرکت می کند و کشور ایران قربانی حمایت و حقوق اعراب می شود و آمریکا هم نیز متحد استراتژیک عربستان نیست و این روز ها عربستان در حال جنگ و خون ریزی می باشد و هر موقعه ممکن است که باز هم با ایران وارد جنگ شود که البته معلوم و مشخص نیست فعلآ که در این مواقعه عربستان در حال سفر به تجزیه می باشد.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
,