متن داستان مصیبت

داستان مصیبت :

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد .

پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی.

گفت: ای پدر فرمان تراست، نگویم و لیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟

گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتت همسایه.

گلستان سعدی

منبع : بیتوته

منتشر شده در تاریخ: 11 مهر 1395
,