متن آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی

آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی :

این بار روزنامه آرمان از آخرین نامه صدام به روایت آیت الله هاشمی برای مردم منتشر کرده است که فته است دنیا در دولت یازدهم به میز مذاکره برگشته است و فرمانده هشت سال دفاع قمقدس با اشاره به جنگ های سال های اخیر و اعترافات حاکم بر عراق و ارتش بعث برای رسیدن جمهوری اسلامی به همه اهداف خود را در دفاع مقدس به عنوان سندی غیر قابل انکار در ایران ثبت شده است.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: 6 مهر 1395
,