متن برایم مهم نیست من را تندرو بدانند

حمید رسایی : برایم مهم نیست من را تندرو بدانند :

حمید رسایی در گفتگو با روزنامه آرمان امروز گفته است که برایم مهم نیست من را تندرو بدانند آن اصولگرایی را منزل آن 1000 متر است و نمی تواند به من بگوید ((تندرو))بین این همه روحانی و چوب خشک است به خچوب خشک رآی دهم باز به حرف خود ادامه داد و گفت لیست اصولگرایان در خصلت شترمرغی را داشت این خبر امروز در سر تیتر روزنامه آرمان قرار دارد.

منبع : روزنامه آرمان و نقل از چمدون

منتشر شده در تاریخ: 28 شهریور 1395
,