متن جهان اسلامی گریبان جنایتکاران سعودی را رها نکند

جهان اسلامی گریبان جنایتکاران سعودی را رها نکند :

حکام مسعودی در هر دو حادثه که در سال های گذشته مقصرند تا این که چیزی که همه حاظران و ناظران و تحلیلگران فنی بر آن اتفاق نظر داده اند و گمان دارند که عمدی بودن این حادثه هم نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شده است و تعلل دارند که در نجات مجروحان و نیمه جانی های که شیفته و دل های مشتاق آنان می باشد در عید قربان و با زبان ذاکرو ترنم و آیات الهی همراه بوده اند و نیز قطعی و مسلم می باشد و مردان قسی القلب و جنایتکار های سعودی و آنان را با جان باختگان در کانتینر های در بسته و محبوس می سازند و به جای درمان و کمک و یا حتی رساندن آب و لب های تشنه آن ها را به آن ها شهادت می رساند.

منبع : روزنامه جوان و نقل از چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
,