ایمیل خودتون رو وارد کنید تا هر شب جدید ترین آهنگ ها رو براتون ایمیل کنیم!

متن جهان اسلامی گریبان جنایتکاران سعودی را رها نکند

جهان اسلامی گریبان جنایتکاران سعودی را رها نکند :

حکام مسعودی در هر دو حادثه که در سال های گذشته مقصرند تا این که چیزی که همه حاظران و ناظران و تحلیلگران فنی بر آن اتفاق نظر داده اند و گمان دارند که عمدی بودن این حادثه هم نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شده است و تعلل دارند که در نجات مجروحان و نیمه جانی های که شیفته و دل های مشتاق آنان می باشد در عید قربان و با زبان ذاکرو ترنم و آیات الهی همراه بوده اند و نیز قطعی و مسلم می باشد و مردان قسی القلب و جنایتکار های سعودی و آنان را با جان باختگان در کانتینر های در بسته و محبوس می سازند و به جای درمان و کمک و یا حتی رساندن آب و لب های تشنه آن ها را به آن ها شهادت می رساند.

منبع : روزنامه جوان و نقل از چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵
,