به همکلاری تعدادی چرخکار (خانم) و وسط کار (خانم) جهت کار در تهران نیازمندیم. ( محدوده جوادیه ) تلفن : ۵۵۴۶۰۱۹۲

منبع: ایران استخداماشتراک گذاری کنید. شاید گره ای باز شود
Facebook Google+ Twitter cloob linkedin whatsapp telegram