متن داستان سریال زمین ناهمواره

زمین ناهمواره قصه آدم های مختلفی ست که هر کدام   در کنکاش  زندکی خود هستند از دور زمان، تا اکنون . بی آتکه بدانند همه قصه ها روزی به هم خواهند رسید . پرویز بعد از ۲۵ سال از زندان آزاد می شود در حالیکه هیچ کس باورش ندارد . خسرو در پی عشقی ۳۰  سال روان است بی آنکه دل زره ای خلل یافته باشد و طراوت عشق ش رو به افول باشد ، شیرین  دل نگران فرزند بی هیچ آسایشی از دیرتر ها و گرفتار بین باور  حقیقت و واقعیت  و گویی داستان خسرو، پرویز و شیرن از جایی در دل تاریخ  نمایان شده است واما  جوان ها زمین ناهموار در پی زندگی . پر از شور و اشتیاق بودن و بدست آوردن ، بی آنکه بدانند عشق ها و دوستی های اکنون  . محصول آنش زیر خاکستر دشمنی و نفرت و حسرت و نا رفاقتی ست در گذشته … و حال این دو نسل  سهم خواه از زندگی  اند بی آنکه بدانند . همه قصه ها روزی به هم می رسند

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,