متن خداحافظی احمدی نژاد از انتخابات

خداحافظی احمدی نژاد از انتخابات :

طبق اخبار های دیروز که در وب سایت ها و روزنامه قرار گرفت احمدی نژاد از دوره انتخابات خداحافظی کرده است و طبق گفته آن ها در انتخابات شرکت نمی کند و اما امروز نکته مهم این است که آیا اقای احمدی نژاد بنا به مصلحتی که رهبری به آن اشاره کرده است چشم از پاستور می پوشاند و توصیه مقام و معظم رهبری را به جان و دل می خرد هیچ کس انگاری که این خبر را از احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری خود دومرتبه رفتار وغیر قابل انتظار دیده اند و احمدی نژاد خود گفته است که من به خاطر همین حرف ها و گفتگو های مردم دیگر به انتخابات بر نمی گردم.

منبع : روزنامه آرمان

منتشر شده در تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۵
,