متن چیستان شعری جدید در چمدون

چیستان شعری جدید در چمدون :

۱-  پوست در پوست گرد یکدیگر                    چیست آن گرد گنبد بی در
رخش از آب دیده گردد تر                             هر که بگشاید این معما  را
۲-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چیست که پا و سر ندارد
جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شکمش ستارگانند
۳- کلید آهنین قفلش گشاید                       کدام است گنبدی که درندارد
زهر بچه دو صد مادر بزاید                         هزاران بچه دارد در شکم بیش
۴-  هر چه افتاده ریزریز کند                       چیست کاندر دهان بی دندان
در زمکان هر دو گوش تیز کند                    چون زنی در دو چشم او انگشت
۵- قطره ژاله ای چکیده بر او                      چیست آن گل که رسته بر لب جو
مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شکل صورت انسان

جواب چیستان :

۱- پیاز
۲- خربزه
۳- هندوانه
۴-قیچی
۵- بستان

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
,