متن شیطان پرستی به شیوه ای جدید

شیطان پرستی به شیوه ی جدید این گونه است که دیگر خدایی را که وجود داشته باشد قبول ندارند و فلسفه ی فکر گرایی را به پیش خود گرفته اند و شیطان را نوعی نماد کهن یا تاریکی یا شهوانی میدانند این ها به این اعتقاد هستند هستند که راه درست و غلط را انسان به راحتی خود میتواند پیدا کند ودر پیش گیرد.

اعتقاد شیطان پرستان:

خدایی وجود ندارد

خود پرستی .خدایی جز انسان وجود ندارد و هر انسان خود خدای خود خود میباشد.

اعتقاد به اصالت ماده

ضد مذهب بودن به اعتقاد کسانی که به دنیای پس از مرگ اعتقاد دارند.

عدم پرستش شیطان زیرا شیطان وجود ندارد و وجود خارجی ندارد

ERE UY

منتشر شده در تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۵
,