متن گفتار نیک پندار نیک کردار نیک

سه اصل اساسی که مردم زرتشت به ان احترام و رعایت میکنند زیرا این سه اصل را اصول وراه زندگی خود میدانند

گفتار نیک :با دیگران زیبا سخن گوییم.

پندار نیک: پند گرفتن از بزرکان و پند نیک دادن.

کردار نیک:با مردم به صلح گویش کنید.fdgfdg

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
,