متن کرم در مورد تصمیم جدید ماوی گفت

کرم در مورد تصمیم جدید ماوی گفت :

همانطور که برای شما در چند هقته قبل از اخبار قبل شد ششرکت ماوی به دلیلی تصمیم قرار خواهد گرفت و طبق اخباری که در سایت های ترک به دست ما رسیده است قرار داد کاری خود را با کرم بورسین  را تمدید نکرده است و این برند تصمیم خود را گرفته است که کرم بورسین را از خود جدا کند و طبق اخبار سایت های ترک ایلکر کاللی به جای کرم در فیلم های تبلیغاتی ماوی استفاده می کند و همبازی جدید سرنای در تبلیغات جدید ماوی کاللی خواهد بود و سرنای دیروز با خروج از آرایشگاه با خبرنگار های ترکی روبه رو شد و او در جواب سوالاتی که از آن پرسیده شده است این بار سکوت کرد و سخنی نگفت 🙂

نقل و بررسی از سایت تفریحی چمدون

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
,