متن کاریکتور های جالب و دوست داشتنی

کاریکاتور یعنی گفتن حقایق به صورت تصویر خنده دار

ururu uuityut ityitut tyutut ururry

ruuuttu

uruutu uuuuutu urtyrtu yrurytryy tyyrtur yrtutu utrutu ytryrturt uruu

منتشر شده در تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵
,