متن چیستان شعری

۱-  پوست در پوست گرد یکدیگر                    چیست آن گرد گنبد بی در
رخش از آب دیده گردد تر                             هر که بگشاید این معما  را

۲-  گرد است و دراز و در ندارد                    آن چیست که پا و سر ندارد
جز نام دو جانور ندارد                                 اندر شکمش ستارگانند

۳ – کلید آهنین قفلش گشاید                       کدام است گنبدی که درندارد
زهر بچه دو صد مادر بزاید                         هزاران بچه دارد در شکم بیش

۴-  هر چه افتاده ریزریز کند                       چیست کاندر دهان بی دندان
در زمکان هر دو گوش تیز کند                    چون زنی در دو چشم او انگشت

۵- قطره ژاله ای چکیده بر او                      چیست آن گل که رسته بر لب جو
مظهر عشق و رونق بستان؟                      صورتش شکل صورت انسان

منتشر شده در تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۵
,