متن چه سوالاتی را نباید از همسر خودمان بپرسیم

یک سری از سوالات وجود دارد که گفتن انها به همسرتان باعث نارضایتی او میشود.اگر از این سوالات اجتناب کنید زندگی ارام و زیبایی خواهید داشت.

۱ مشکلت چیه چرا همیشه این کار را میکنی؟

ثضاوت کردن نسبت به همسر خود او را از شما دور میکند به جای عصبانی شدن نسبت به کار هایی  که او انجام میدهد و شما دوست ندارید ینشینید ودر مورد کار هایی که دوست دارید صحبت کنید .

۲ چرا هیچوقت کاری که من میگویم تو انجام نمیدهی؟

متهم کردن یک نوع جذابیت به حساب نمی اید تنها ناثییر ان در خراب کردن رابطه ها وبی اعتمادی وخشم میشود.

۳ برای چی انقدر تنبل بی خیال و قدر نشناس هستی؟یکم مهربون تر باش؟

وقتیناراحت هستید نباید به طرف او حمله کنید این کار هیچ چیزی را عوض نمیکند بر عکس مه زندگی و احساس را ممکن است از بین یا کمرنگ کند.

۴ چرا نمیتونی یکم اروم بشی؟

اگر همسرتان دچار ناراحتی و عصبانیت است  به دستور شما نمیتواند ارامتر شود شاید چیزی او را ازار میدهد وگرنه ارام بود .شما باید مساله او را حل کنید تا او ارام شود نه اینک به او امر ونهی کنی که چرا اینطور نمیشی.

۵ تو میخوای از من جدابشی؟

این سوال یک مخرب است برای زوجین شما دارید طرف مقابل را تهدید میکنید که با این کار وجهه شما اسیب میبیند اگر قصد جدایی را دارید به او بگویید .

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵
,