متن چند نکته کلیدی از بریان تریسی

مهم ترین دارایی هر کس توانایی او در کسب در امد است نه ان پولی است که دارد چون پول بار ها ممکن است از دست برود اما فکر پودار نه.

موفقیت مانند نردبان است و مهارت ها ماننند پله های او می باشند اگر پله ها نباشند هیچ پپیشرفتی به سوی بالا نخواهید کرد.

اموزش ها کلید موفقیت است اما بسیاری ان را وقت تلف کردن میدانند و برای او تلاش نمیکنند .

امروزه نه تنها باید هوشمندانه کار کرد باید هوشمندانه و سخت کار کرد تا به ثروت زیادی نایل شوید.

افراد موفق به راه حل های مشکل فکر میکند اما افراد متوسط به این که چه کسی این مشکل را به وجود اورده است.

برندگان افرادی هستند که دراز مدت فکر میکنند و افراد متوسط به کوتاه مدت وسطحی میاندیشند.

افراد موفق کار های سخت انجام میدهند اما افراد معمولی دنبال کار های راحت میگردنند.

راز اکثر موفقیت ها مقاومت وپشتکار است پس باید با خودتان عهد ببندید که کنار نمیکشی تا به موفقیت برسی.

اعتماد به نفس شما باید انقدر بالا باشد که که هیچ چیز مانع راه شما نشود.

نگران شنیدن نه نباشید نه یعنی پول.

کسانی که نه های بیشتری در یافت میکنند بله های بیشتری بعد میگیرند.

قدرت در دست کسانی است که بیشتر نت برداری نمیکنند.

…به سوی خورشید حرکت کنید تا سایه به پست سر شما بیاید.

ukuhj

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,