متن چرا و چگونه مثبت اندیش باشیم

تفکرات منفی به وجود امده بخش اعظمی از فکر ما را مشقول کرده است ومانع خوشبختی و کار ما میشود و نمیگذارد که تصمیمات درست تر مورد بررسی قرار گیرد وبه قصمت اجراء داده شود زیرا در این منفی بافی ها خیلی مساله ها به وجود می اید مثلا بزرگترین انها که میشود مادر تمام منفی ها< نکه نشه > شما با گفتن این جمله ی کوتاه به خودتان یک دستور عدم توانایی وغیر ممکن بودن دادید و در ادامه فقط نکات منفی سراغ ذهن شما میاید ولی اما اگر در همان اول به جای ان جمله گفته بودید <چه کار کنم که انجامش بدم > راه حل های انجام اون کار در ذهن شما مرور میشد و شما به راحتی مسیر کار خود را مشخص میکردید .

ما باید این را در کنیم که از کلمات مثبت استفاده کنیم زیرا کلمات منفی بیشتر در ذهن انسان جای میگیرد و سریع ملکه ذهن شما میشود و شما برای مثبت کردن این جمله باید چندین بار جمله مثبت را تکرار کنید که اون ملکه ذهن شما شود.

شما به راحتی میتوانید با استفاده از فعل خاستن به توانستن برسید پس بخواهید که تفکرات مثبت داشته باشید.

به موفقیت خودتان ایمان بیاورید که میتوانید موفق شوید تا به او برسید.

UF

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵
,