متن پهاوانان هرگز نمیمیرند یاد و خاطره انها در دل ماست

پهلوانان قدیمی ایران میتوانند الگویی باشند برای قهرمانان امروزی تا خود را تبدیل به یک پهلوان کنند و خود را تبدیل به یک الگو برای نسل های اینده کنند.

jyghjgh gdgdg dgdgd

ghddg

rfgddr rgdg dgddrr

dfgdgrr

trdgdg

trdgdgtrth

khjkhgj jghjg jgjgj jghjghj jgjg jgyjg

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,