متن نکته ای از قانون جذب

درخواست گام اول خلقت است درخواست کردن را جزو عادات خود قرار دهیم واگر چیزی را نمیدانیم سوال بپرسیم.تو نباید در هیچ یک از کار هایت سردرگم باشی.

تو باید باور داشته باشید که دریافت کرده ای تو باید بدانید که هر لحظه که تو بخاهی ان مال تو است تو باید ایمان محض داشته باشید.

قدم نهایی در این روند دریافت است در این مورد احساسی داشتهباش که به تو داده شده است.همین الان ان را احساس کن.

و قدم اصلی پای بر میدان گذاشتن است و تلاش و کوشش کردن است.

LJIKLK YUUY

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
,