متن منیت

منیت همان خودخواهی به معنای خودپرستی ,خودپسندی و خود بینی است و به کسی که از خودراضی و خودبین و خودپرست باشد خودخواه می گویند .ریشه ی خودخواهی ,غرور و خودبینی ,جهل و نا آگاهی از توانایی ها و استعداد های خویشتن خویش ,عدم شناخت و آگاهی لازم از خداوند است .

هر انسان در ابتدا خصلت خودمحوری دارد و همه چیز را برای خودش می خواهد و تا زمانی که موفق به کسب معرفت و خودسازی نشود ,نمی تواند از بند خود و خودسازی رها شود .

خودمحوری و خود بینی چند قسم است 

1-تمام تلاش و کوشش انسان برای خود و شکم و زندگی و فرزندان باشد .این خصلت خیلی شبیه حیوانات است .

2-انسان همه چیز را برای خودش بخواهد و قانع نباشد و بیش از اندازه و نیاز جمع آوری کند .با این که می بیند دیگران ندارند و گرسنه اند .ولی اعتنایی به آن ها نداشته باشد .این خصلت را آز و حرص می نامند که سرانجام آن بخل است .

3-انسان نمی خواهد دیگران چیزی داشته باشند و دائم نقشه می کشد دیگران را بیچاره و تهی دست کند ولو این که به خودش هم ضرر برسد .این حسد است که چنین شخصی از درون خود را نابود می کند و انسانیت را همانند خوره از بین می برد .پس انانیت همان خودبینی و خودمحوری و خودخواهی است که اگر افراط شود تکبر و حرص و حسد می شود و اگر تفریط شود ذلت و خواری و پوچ گرایی می شود و اگر اعتدال رعایت شود تواضع می باشد که مطلوب است مرحله اولی که ذکر شد تا اندازه ای خوب است زیرا انسان باید به فکر خود و زندگی و زن و بچه اش باشد اما اگر از حالت طبیعی خارج شود به صورت حرص یا آز و ظمه یا حتی تبدیل به بدتر از این صفات می گردد.

منتشر شده در تاریخ: 18 تیر 1395
,