متن معنی اداب معاشرت

توجه داشته باشید به دیگران حس ونیت مثبت داشته باشید.

هر چه برای خود میپسندید برای دیگران نیز بپسندید.در هر کاری هستید با تازه وارد ها خوش رفتار باشید زیرا شما هم یک روز تازه وارد باشید.

در باره کار و فعالت صحبت کنید نه در مورد اشخاص.

اگر کسی با شخن شما هم سو نیست برای او دلیل قانع کننده بیاورید به جای اینکه به او تحمیل کنید.

اگر مطلب درستی را دریافت کردید او را بپزیرید به جای این که بی دلیل او را رد کنید.

ببخشید و بگذرید.

در بعضی از موارد که میشود ستایش کرد همکاران ودوستان خود را ستایش کنید به خصوص در موارد توافقی کار کردن.

تعصب ها و جانب داری ها را کنار بگزارید.

676ut

منتشر شده در تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵
,