متن معما تست هوش

معما تست هوش با اعداد ریاضی :

کوچکترین عدد طبیعی که بتوان هم آن را بصورت مجموع ۹ عدد طبیعی متوالی نوشت و هم به صورت مجموع ۱۰ عدد طبیعی متوالی، چند است؟
الف) ۴۵
ب) ۵۵
ج) ۱۰۰
د) ۱۳۵
ه) ۴۹۵

پاسخ معمای (مجموع ۹ عدد؛ مجموع ۱۰ عدد) می باشد :
پاسخ عدد ۱۳۵ است.
هر آنچه که این پرسش خیلی خیلی ساده است ، ولی خیلی سریع به پاسخ آن می پردازیم:

با توجه به صورت سوال و برای مجموع ۱۰ عدد طبیعی متوالی داریم:

S = n  +  (n+1)  +   (n+2)  +   (n+3)  +   (n+4)  +   (n+5)  +   (n+6)  +   (n+7)  +   (n+8)  +   (n+9)  = ۱۰n + 45

و در جواب عدد ۹ عددی  متوالی دیگر با توجه به شرایط مسئله به شکل زیر نمایش داده می شود :

S = (n+2)  +   (n+3)  +   (n+4)  +   (n+5)  +   (n+6)  +   (n+7)  +   (n+8)  +   (n+9)  +   (n+10)  = ۹n + 54

و در آخر جواب پرسش ما به صورت زیر داده می شود و می توانید جواب معما را به دست بیاورید :

۱۰n + 45 = 9n + 54 => n=9 => S=135

 

منتشر شده در تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۵
,