متن معرفی بهترین ها معروف ترین های عطر

مشخصات

مختصاتنام عطر

عطری با رنگ روشن و بویی ملایم و سبک

دارای دو نوع F و M

آبسیشن

با رنگ روشن و بوی سبک ملایم و رو به سردی

مخصوص بانوان

آزارو ویزیت

با رنگ روشن و بوی سبک نیمه شیرین

مشترک

آزارو کروم

با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند و سنگین

مخصوص آقایان

آزارو دیون

با رنگ روشن و بوی کلاسیک و رو به تندی

مخصوص آقایان

آدیداس

با رنگ روشن و بوی ملایم

مخصوص بانوان

آزورا

با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس ۹۰۰

با رنگ زرد تیره مایل به قهوه‌ای و بوی تند مردانه

مخصوص آقایان

آرامیس دیون

با رنگ زرد طلایی و بوی تند و سنگین

مخصوص آقایان

آرامیس طلایی

با رنگ روشن برای دو مدل و بوهای سبک و تیز

دارای دو نوع F و M

اترنیتی

با رنگ روشن و بوهای سبک و رو به شیرینی

دارای دو نوع F و M

اُرگانزا

با رنگ تیره برای هر دو مدل و بوهای تلخ و سنگین

دارای دو نوع F و M

اُپیوم

با رنگ تیره و بوی تند

مخصوص آقایان

اِدِن

با رنگ روشن و بوی سبک و رو به خنکی

مشترک

انیونس

با رنگ روشن و بوی بسیار خنک و سبک

مشترک

اکودیویداف

با رنگ روشن و بوی گرم و نسبتاً سنگین

مشترک

اُپن

با رنگ روشن و بوهایی بسیار نرم و سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

الگانس

با رنگ روشن و بویی بسیار سبک و ملایم

مشترک

اُلترالیتی

با رنگ قرمز برای M و روشن برای F و بوهایی منحصر بفرد

دارای دو نوع F و M

امپراطور

عطرهای خانواده بیژن عموماً عطرهایی تیره رنگ بوده و به غیر از بیژن مایکل جردن بقیه بوهایی رو به تندی و بعضاً تلخ دارند.

شامل بیژن مایکل جردن، بیژن فرست، بیژن بلک، بیژن DNA و بیژن M و F

خانواده بیژن
با رنگ روشن و بوی سبک و شیرین

دارای دو نوع F و M

باربری لندن
با رنگ روشن و بوی ملایم و رو به شیرینیمشترکبوس ۱۶
به رنگ تیره و بوی سنگین و گرممشترکبولگاری بلک
با رنگ تیره و بویی سنگین و تلخمخصوص آقایانپورانهوم
با رنگ زرد تیره و بوی تند و مردانهمخصوص آقایانپویزن
با رنگ زرد روشن و بوی محرکمخصوص خانم‌هاپلی بوی
بیرنگ و با عطر گل محمدیمشترکتیروز
رنگ زرد ملایم و بوی سبک و گرممشترکتامی بوی
رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگینمشترکتامی گرل
رنگ زرد روشن و بویی گرممشترکتامی تی
با رنگ قرمز و بویی گرم و دلنشینمخصوص آقایانجوپ قرمز
با رنگ سبز درختی و بویی شیرینمشترکجوپ سبز
با رنگ زرد و تیز و بویی سبک و شیرینمخصوص بانوانجوپ زرد
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمشترکجوپ نایت
با رنگ سبز روشن و بویی کلاسیک و گرممشترکجوپ نایت فلایت
رنگ زرد روشن و بویی سبک و رو به سردیمشترکجادور
با رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و بویی گرم و تلخمخصوص آقایانجاز
با رنگ قرمز روشن و بویی سبک و شیرینمشترکجنیفر لوپز
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و گرممشترکچنل چنس
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و شیرینمشترکچنل فایو
با رنگ زرد روشن و بویی گرم و سبکمشترکخلیج
با رنگ سیاه و غلظت بالا و بوی گرممخصوص آقایانختن
به رنگ قرمز روشن و بوی گرم و ملایممشترکدانهیل قرمز
به رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و کلاسیکمشترکدانهیل کلاسیک
به رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمخصوص آقایاندانهیل زرد
به رنگ زرد روشن و بویی سبک و خنکمشترکدانهیل دیزایر بولو
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی گرم و سنگینمشترکدانهیل میکس
به رنگ زرد تیره و بویی سنگین و تلخمخصوص آقایانداریوش
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و شیرینمشترکدان کریستین دیور
به رنگ زرد تیره و بویی سبک و ملایممشترکدولچی ویتا
به رنگ زرد روشن و بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mسیتا
به رنگ قهوه‌ای تیره و بویی مردانه و سنگین و تلخمخصوص آقایانسیگار
به رنگ زرد و بویی سبک و ملایممشترکسویو
با بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mسلطان
با رنگ زرد روشن و بویی سبک و شیرینمشترکشبهای پاریس
با رنگ زرد روشن و بویی ملایم و سبکمشترکشبهای مسکو
با رنگ زرد تیره و بویی گرم و سنگینمشترکشامپاین
با رنگ زرد روشن و بویی نسبتاً سردمشترکشالیمار
با رنگ زرد و بوی هلومشترکفواکه هلو
با رنگ زرد و بوی سیبمشترکفواکه سیب
با رنگ زرد و بوی موزمشترکفواکه موز
با رنگ زرد و بوی نکتار شش میوهمشترکفواکه شش میوه
با رنگ زرد تیره و بوی شیرین و سبکمشترکفلورانس
با رنگ زرد و بویی بسیار شیرین و سبکمخصوص بانوانکالکشن
با رنگ آبی آسمانی و بوی خنک و سبکمخصوص آقایانکولوواتر آبی
با رنگ سبز روشن و بوی خنک و سبکمخصوص بانوانکولوواتر سبز
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنکمشترککولوواتر زرد
با رنگ زرد روشن و بویی خنک و سبکمشترککیلینیک هپی
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی شکلاتیمشترککاپتان بلک
با رنگ زرد روشن و بوی ملایممشترککوچی راش
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و خنکمشترککنزو وایت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً شیرینمشترککنزو لئوپار
با رنگ زرد تیره و بوی سنگین و گرممشترککنزو جانگل
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً گرممشترککنزو فلاور بای
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و سبکمشترککنزو الفانت
با رنگ زرد روشن و بوی نسبتاً خنکمشترککنزو درختی
با رنگ زرد تیره و بوی گرم و سنگینمخصوص آقایانگودلایف
با رنگ زرد کمرنگ و بوی گل محمدیمشترکگل محمدی
با رنگ زرد تیره یا آبی کمرنگ و بوی یاسمشترکگل یاس
با رنگ زرد تیره و بوی گل مریممشترکگل مریم
با رنگ زرد تیره و بوی گل سنجدمشترکگل سنجد
با بوی شیرین و رنگ زرد روشنمشترکلاگوست
با بوی گرم و سبک و رنگ زرد و روشنمخصوص آقایانلالیک قوچ
با بوی سبک و نسبتاً گرم و رنگ زرد روشنمخصوص بانوانلالیک لیون
با رنگ تیره و بوی نسبتاً تند مردانهمخصوص آقایانلومانی
با رنگ زرد روشن و بوی بسیار ملایم و سبکمخصوص بانوانماه عسل
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی تند و سنگینمشترکمکسی
با رنگ آبی و قرمز و بوی ملایم و سبکمشترکمایکل جکسون
با رنگ زرد روشن و بوی خنک و سبکمشترکنایس
با رنگ تیره و بوهایی نسبتاً تند و رو به تلخیدارای دو نوع F و Mناپلئون
با رنگ قهوه‌ای روشن و بوی گرم و لطیفمشترکنارسیس
با رنگ زرد کمرنگ و بوی بسیار ملایم و سبکمشترکنوا
با رنگ تیره و بوی تند و تلخمخصوص آقایانوان من شو
با رنگ روشن و بوی سبک و گرممشترکونزیا
با رنگ زرد روشن و بوی گرم و شیرینمشترکوالنتین
با رنگ زرد روشن و بوهایی ملایم و سبکدارای دو نوع F و Mهپی
با رنگ زرد تیره و بوهایی سبک و گرمدارای دو نوع F و Mهارمونی
با رنگ زرد روشن و بوی سبک و ملایممشترکهایر
با رنگ زرد و بوی گرم و سنگین
منتشر شده در تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۵
,