متن مراسم عقد و عروسی در ایران

این نوع مراسم که در ایران برگزار میشود بر میگردد به دوران زرتشت که به این صورت تشکیل میشود که بعد از دیدن هر دوخانواده وبرگزاری مراسم شیریینی خوران جشن عقد گرفته میشود.از قدیم به این رسم بوده است که مراسم عقد و عروسی به عهده ی خانواده داماد ودر عوض خانواده عروس جهاز میدهند.

از قدیم تا الان رسم بر این بوده است که لباس سفید بر تن کنند گل بر گردن بیاندازند لبباس سفید به منزله ی پاکی وصداقت و درستی میباشد.

عقد باید روی زمین انجام شود و در خانهپدر عروس باشد.

خطبه عقد در حضور بزرگان انجام میشود وبعد از خواندن خطیه نزدیکان عروس وداماد به انها سکه وطلا هدیه میدهند.

و بعد از این مراسم .مراسم عروسی برگزار میشود در این مراسم میهمانان بیشتری وجود دارند وبعد از اتمام این مراسم عروس وداماد به منزل خویش میروند.

eeeeeeeeee rrrrrrrrr

منتشر شده در تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۵
,