متن غرور و خود برتر بینی

خود برتر بینی صفتی است که بسیازی بدون آن که خود بدانند از آن رنج می برند چون بسته به شدت آن از لذت های همدلی با دیگران و جمعی زندگی کردن محرومند .

کسانی که دچار غرور کاذب بهتر بودن از دیگران هستند در عملکرد و روابط اجتماعی شان مشکلات زیادی دارند . فرد خود محور یا دنیا پرست دنیایی دارد که خود را در مرکز آن می بیند و این موجودیت و هستی فارغ از دیگران و دنیای آن هاست .

فرد خودبین به این دلیل که تمام توجهش معطوف به خودش است بنابراین ظرفیت صمیمی و هم حسی اش با دیگران بسیار پایین است .البته گاهی اوقات ممکن است به صورت بزرگ منشانه تظاهر کند تا به اهداف خود برسد .

در بیشتر مواقع آن چنان در خود غرق می شوند که آن ها را از حقایق موجود در اطرافشان دور نگه می دارد آن ها بیشتر اوقات به فکر خود هستند و از صمیم قلب باور دارند که بالاتر از دیگران هستند یا حداقل مورد توجه همه هستند .

ویژگی های افراد خود برتر بین 

کسانی که خودبرتر بین هستند به شدت نیازمند تایید دیگران هستند .در همه زمینه ها دوست دارند بهترین ها را داشته باشند تا بتوانند نظر دیگران را به خود جلب کنند .اگر بخواهند چیزی را به دست بیاورند تمام زندگیشان را برای کسب آن متمرکز می کنند و اگر نتوانند موفق شوند و نظر دیگران را جلب کنند بسیار آسیب پذیر می شوند و دچار افسردگی می شوند .

وقتی مورد تعریف و تمجید قرار می گیرند بسیار خوشحال و مغرور می شوند ,مواقعی که دیگران آن ها را تحسین نکنند رنجیده  می شوند  یا این که خود به دنبال ستایش دیگران می روند ,اگر از دیگران در مقابل او تمجید کنند نیز رنجیده می شوند .

و اگر فرد به هدف خود نرسد احساس حقارت می کند از اطرافیان خود بهره کشی می کنند و نسبت به شناخت و همانند شدن با اطرافیان تمایل ندارند تمایل دارند با کسانی در ارتباط باشند که برجسته و مهم باشند تا خودنمایی کنند به کسی دل نمی بندند و ممکن است شیفته صفات ظاهری اطرافیان شوند و نقص کمال گرایی نیز در این افراد وجود دارد و دنبال بهترین ها و بی نقص ها هستند .نقص حسادت و انتقاد پذیر نبودن نیز درون آن ها فعال است .

منتشر شده در تاریخ: ۱۲ تیر ۱۳۹۵
,