متن عکس نوشت های موفقیت امیز

موفقیت در حرف نیست موفقیت در عمل کردن است.

ggg tet4t e ee eee eeee eeeee rr rrrr rrrrrrrrrr fff fffff

منتشر شده در تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۵
,