متن معنی عشق

عشق یک موضوع مثبت و احساسی که بین جنس مذکر ومونث به وقوع میپیوندد همچین حسی به جز عاشقی ممکن نیست زیرا فقط در این نوع رابطه میشود اینقدر صمیمی وعلاقه لطیف وارامش شدید.

عشق رمانتیک یک پیوند میان احساس ومیل جنسی میباشد. ولی عشق های دیگری هم وجود دارد مثل عشق به خانواده >عشق به افلاتون>عشق مذهبی>عشق عرفانی>عشق مذهبی را نیز میتوان یاد کرد.

انواع عشق را میتوان اینگونه گفت:

عشق حیرانی

عشق با وقار

عشق دروغین

عشق جنسی

عشق به خانواده

عشق آزاد

شیفتگی

عشق راستین

عشق رومانتیک

عشق ظاهری

24381650855168031826 d g

 

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
,