متن طرح جمع اوری مزاحم نوامیس و بی حجابی

این طرح به صورتی بود که خودرو هایی که موجب اذیت و ازار نوامیس میشدند را توقیف میکردند و با بی حجابی ها برخورد میشد

ygj yuhjg yugjhg uyjhy

ygujgj ygtjugj tyjhjy dfsdfssdsf jygjy jghjy yjugjy

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,