متن شهاب سنگی که با خورشید مقابله می کند

شهاب سنگی که با خورشید مقابله می کند :

به گزارش سینا پرس و به نقل  از چمدون و سازمان ناسا و آژانس فضایی اروپا به تازگی شهاب سنگی شناخته شده است که می گویند با سرعت یک میلیون و ۳۰۰ هزار مایل بر سرعت در حال نزدیک شدن به خورد می باشد و این پدیده را خودکشی شهاب سنگی می دانند و این شهاب سنگ با همکاری دو قطب فضایی جهان در رصد خانه ((سولاراند هلیواسفیریک )) شناسایی شده است و شهاب سنگ رصد شده است و متعلق به خانواده شهاب سنگ های KReutz می باشد که با داشتن مدار های بیضی شکل با سرعت زیادی به سمت خورشید در حال حرکت می باشد و فیلسوف ها به این بارور رسیده اند که این شهاب سنگ ها به دو دسته سنگ های تعلق دارند و قرن ها پیش منفجر شده است و یک تکیه از این به تکیه های مختلفی تشکیل می شود و به گزارش چمدون گفته می شود که این شهاب سنگ در داخل خورشید قرار نمی گیرد.

منتشر شده در تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
,