متن شعر های عاشقانه

من ندانستـم از اول که تـو بـی مهـر و وفایی

عـهـد نابستـن از آن بـه که ببنـدی و نپایـی

دوستـان عـیب کننـدم که چـرا دل به تو دادم

بایـد اول به تو گفتـن که چنین خوب چرایـی

ای کـه گفتـی مـرو انـدر پـی خـوبـان زمــانـه

مـا کجـاییـم در ایـن بحـر تفـکـر تـو کـجـایـی

آن نه خالسـت و زنخـدان و سر زلـف پریشان

که دل اهل نظر برد که سرّی است خدایـی

پـرده بــردار کـه بـیگـانه خـود ایـن روی نبینـد

تــو بزرگــی و در آیـیـنــه کــوچـک ننـمـایـی

حلقــه بر در نتــوانم زدن از دســــت رقیبــان

ایـن توانـم کـه بیـایـم بـه محلـت به گدایـی

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت

همـه سهل است تحمـل نکنـم بـار جدایـی

روز صحرا و سماعسـت و لب جوی و تماشـا

در همه شهر دلی نیست که دیگر بـربـایـی

گفته بـودم چو بیـایـی غـم دل با تـو بـگـویـم

چه بگویم که غـم از دل برود چون تو بیـایـی

شمع را بـاید از این خانه به دربردن و کشتن

تا به همسایـه نگویـد که تـو در خانه مـایـی

سعدی آن نیست که هرگـز ز کمندت بگریزد

 که بدانست که دربند تو خوشتر که رهـایـی

من ندانستـم از اول که تـو بـی مهـر و وفایی

عـهـد نابستـن از آن بـه که ببنـدی و نپایـی

دوستـان عـیب کننـدم که چـرا دل به تو دادم

بایـد اول به تو گفتـن که چنین خوب چرایـی

ای کـه گفتـی مـرو انـدر پـی خـوبـان زمــانـه

مـا کجـاییـم در ایـن بحـر تفـکـر تـو کـجـایـی

آن نه خالسـت و زنخـدان و سر زلـف پریشان

که دل اهل نظر برد که سرّی است خدایـی

پـرده بــردار کـه بـیگـانه خـود ایـن روی نبینـد

تــو بزرگــی و در آیـیـنــه کــوچـک ننـمـایـی

حلقــه بر در نتــوانم زدن از دســــت رقیبــان

ایـن توانـم کـه بیـایـم بـه محلـت به گدایـی

عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت

همـه سهل است تحمـل نکنـم بـار جدایـی

روز صحرا و سماعسـت و لب جوی و تماشـا

در همه شهر دلی نیست که دیگر بـربـایـی

گفته بـودم چو بیـایـی غـم دل با تـو بـگـویـم

چه بگویم که غـم از دل برود چون تو بیـایـی

شمع را بـاید از این خانه به دربردن و کشتن

تا به همسایـه نگویـد که تـو در خانه مـایـی

سعدی آن نیست که هرگـز ز کمندت بگریزد

 که بدانست که دربند تو خوشتر که رهـایـی

منتشر شده در تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۵
,