متن زندگی نامه جیم ران از کودکی تا جوانی

dgfdsx

«جیم رآن» در مزرعه ای واقع در ایالتِ آیداهویِ ایالاتِ متّحده یِ آمریکا به دنیا آمد. وی دانش جویِ انصرافیِ کالجِ برآن واقع در ایالتِ مینسوتایِ آمریکا ست

زندگی کاری
تا سنّ ۲۵ ساله گی مانندِ همه یِ اقشارِ متوسّطِ مقروض، به بی راهه می رفت و نمی توانست راهی برایِ رسیدن به آرزوهایِ خود بیاید. در همین زمان با کارآفرینی به نامِ جان اِرل شُف(John Earl Shoaff  ) آشنا شد؛ به طوری که مسحورِ ثَروت، فهمِ تجاری، جَذبه و فلسفه یِ زنده گیِ او شد. «رآن» به سازمانِ فروشِ مستقیمِ «شُف» پیوست و فرآیندی از رُشدِ شخصی را آغاز کرد که نِهایتاً به میلیونر شدنِ «جیم رآن» در سنّ ۳۱ ساله گی انجامید. متأسّفانه «شُف» که آرزویِ دیدنِ چنین لحظه ای را داشت، یک سال پیش از آن که «جیم رآن» میلیونر شود، درگذشت. هم چنان که زمان می گذشت، «رآن» فهمید اکثرِ مردم خواستارِ شنیدنِ داستانِ از فرش به عرش رفتنِ و فلسفه یِ رُشدِ شخصیِ او که او را به این کمال و فضیلت رسانده بود، هستند. پس از آن، «رآن» تا زمانِ مرگ به مدّتِ ۴۰ سال تجربه یِ خویش را در سمینارهایش بیان می کرد. ۴ میلیون نفر در سراسرِ جهان در سمینارهایِ وی شرکت کرده اند. وی در سالِ ۱۹۸۵م. جایزه یِ CPAE   را از انجمنِ سخن رانانِ ملّیِ آمریکا دریافت کرد. او هم چنین مؤلّفِ ۱۷ کتاب و کتابِ صوتی و برنامه یِ ویدیویی ست. در سالِ ۲۰۰۳م. به عِنوانِ مربّی و عضوِ افتخاریِ موزه یِ رادیو و تلویزیونِ پِیوِکمشغول به برگزاریِ جلساتِ آموزشی برایِ کودکان و بزرگ سالان بود.

«جیم رآن» به عِنوانِ یک فیلسوفِ تجاری شناخته شده است. او مدّعیِ تدریسِ حقایقِ ناب نبود، بَل که اصولِ بنیادین را تدریس می کرد و می گفت:
«هیچ اُصولِ بُنیادینِ جدیدی وجود ندارد. حقیقت چیزِ جدیدی نیست، بَل که پیر و کُهنه است. شما باید به کسانی که می گویند: «بیایید عتیقه هایِ دست ساز من را ببینید.» شکّ کنید؛ چون اگر عتیقه است، تو نمی توانی آن را ساخته باشی.»
«هر که به مردم خدمت کند، خود را در راهِ بزرگی و عَظَمَت، ثَروت، رضایت، اعتبار و لَذّت قرار می دهد.»
«مطالبِ سَبُک را نخوانید، چون ممکن است با آن‌ها سرگرم شَوید، ولی رُشد نمی کنید.»
«آرزو نکنید که مسایل آسان تر باشند، بَل که آرزو کنید شما بهتر شَوید.»
«مهمّترین خواسته یِ شما از یک شغل، نباید این باشد که چه چیزی به دست می آورم، بَل که باید این باشد که چه چیزی خواهم شد.»
«زمانی که شدیداً خواستارِ چیزی هستید، حتماً راهی برایِ دست یابی به آن پیدا خواهید کرد.»
«بدونِ احساسِ ضرورت، اشتیاق ارزشِ خود را از دست می دهد.»
«مهمّ نیست که از کدام طرفِ حصار می پرید، مهمّ پریدن است. بدانید که بدونِ تصمیم گیری، هیچ پیش رفتی وجود نخواهد داشت.»
«با تحصیلاتِ رسمی تنها می توان گذرانِ زنده گی کرد، امّا با خودآموخته گی می توان ثَروت اندوخت.»
«برایِ هر تلاشِ ساختاریافته چندین پاداش وجود دارد.»
«زمانی را برایِ جمع بندیِ گذشته اختصاص دهید، سپس می توانید طرحی بر اساسِ تجربیّاتِ تان رسم کنید و از آن برایِ سرمایه گذاری در آینده بهره بَرید.»

«جیم رآن» در ۵ دسامبرِ ۲۰۰۹م. در وِست هیلز کالیفرنیا Bاز ۱۸ ماه مبارزه با بیماریِ فیبرُزِ ریوی درگذشت.

روحش شاد! یادش گرامی

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
,