متن رفاقت را بهتر بیاموزیم

رفاقت مثل درخت است تا وقتی که برگ های ان به او چسبیده است زیبا و پربار است اما اگر برگی نداشته باشد مثل فردی که بدونه رفیق زندگی میکند است

rtrtrd rtrdrtdrt rdtdrtd trdtrdt teertrt rteres gtret rtrtr

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۵
,