متن راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی

راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی :

این بار راه های برای رسیدن به آرامش ذهنی برای شما معرفی و توضیح می دهیم که چگونه به آرامش ذهنی برسید :

  • یاد بگیرید که گاهی مسائل را از خود رها سازید :

گاهی وفت ها بعضی از افراد مسائل کاری زیاد دارند و نمی توانند آن ها را رها کنند و برای همین آرامش خاطر ندارند و برای اینکه آرامش خاطر داشته باشند باید فکر خود را آزاد سازد و خود را کمی بیخیال سازد تا بتواند خود را رها و آرامشی در بدن خود ایجاد کند

  • به خدای خود ایمان داشته باشد که خدا بزرگ و کریم است :

اگر هر فردی به خدای خود ایمان داشته باشد یک آرامشی عجیب و همیشگی به خود دارد که خداوند بزرگ و کریم و دانا و ازهمه کار های که بنده هایش انجام می دهد آگاه است برای رسیدن به کمال و آرامش ذهنی باید به خدای خود ایمان داشته باشید

  • مثبت اندیشی :

اگه که دیدگاه مثبت اندیشی داشته باشید و مثبت های منفی را به خود نچسبانید و همیشه به خداوند و نظر و عقیده مثبت خود اعتماد به نفس داشته باشید که بهترین سلاح در مقابل ترس و اضطراب مثبت اندیشی می باشد.

  • آرزو های خود را نقاشی کنید :

بعضی از افراد با نقاشی کشیدن و یا برگه سیاه کردن و آرزو های خود را نقاشی کردن آرامشی عجیب به آن ها دست می دهد به نقاشی به آرزو های خود می رسند و باعث می شود که به زندگی امیدوار می شود

  • نسبت به برنامه ریزی ها هفتگی خود مثبت اندیش باش :

این روز ها به خاطر این که مردم نمی توانند به برنامه ریزی هفتگی خود برسند نظر و عقیده برنامه ریزی آن ها برای آن ها خیلی دیگر مهم نیست و برای برنامه ریزی هفتگی باید بتوانید سعی کنید هر روز را مانند دیروز خود سپری نکنید و درباره کار ها خود مثبت اندیش باشید

  • افکار خود را بازسازی کنید :

در افکار و عقیده های خود نسبت به دیگران کمی بیشتر افکار خود را به شخص های دیگر بازنگری کنید و به آن ها بیاموزید در مقابل خویش صبور باشید و ارزش ها و استعداد ها و مهارت های خود را ارج نهید خود را بدون هیچ شرط و شروطی دوست بدارید و عاشقانه به اطرف خود نگاه کنید و افکار خود را بازسازی کنید.

  • فداکار باشید :

دست بخشش همیشه برای افراد خوبی می آورد و یک روز در جلو پاهای آن کار های خیر می آورد اگر کسی که می خواهید فداکار باشید به افراد بی پناه و یتیم و فقیر کمک کنید برای آنهای که خواهان یاری شما می باشند و بدون آنکه منتی بر آنها نهید تکیه گاه افراد باشید.

منتشر شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
,