متن راز هایی در مورد مردان که باید بدانید

1.او را تحسین کنید

2.حرفهایش را تایید کنید

3.انها راهمانطور که هستند بپذیرید و سعی در تغییر انها نداشته باشید

4.درمشکلات به انها راه حل ندهید

5.بابقیه مقایسه اشان نکنید

6.موقع عصبانیت انها صبور باشید

7.به تنهایی نیاز دارند درک کنید وبه حال خود رهایش کنید

8.سوال پیچشان نکنید ودرموردکارهایشان سوال نپرسید

7.مسائل بین شمامحرمانه است ودیگران نباید ازانها مطلع شوند

8.درجمع دوستان وخانواده از اوبدگویی نکنید واو راسرزنش نکنید

9.وقتی بالحن پرتوقع صحبت میکنید گمان میکند به اندازه کافی مفید نبوده ودرراضی کردن شما کوتاهی کرده است

10.هرچه میخواهید درخواست کنید انها نمیتوانند ذهن شما را بخوانند

11.انها را مجبور به کاری که دوست ندارند نکنید

12.ممکن است گاهی ازشما دوری کند ونسبت به شما بی توجه باشد خیال نکنید شما رادوست ندارد شاید نشانه خستگی وتنش زیاد باشد

13.وقتی به انها ازادی نه گفتن بدهید احتمال بله گفتنشان بیشتر میشود

14.بحث وجدل درمیان شما طبیعیست اما مراقب حرفهایتان باشید که باعث کدورت نشو

15.اجازه دهید چند ساعتی وقت خودرا به دوستانش اختصاص دهد مطمئن باشید باشوق وانرژی بیشتری نزد شمابازخواهدگشت

16.خیال نکن انها کامل و بی نقص هستند اما سعی میکنند قهرمان زندگی شما باشند

17.مردها را منبع شادی و سرگرمی خود ندانید گاهی باید مستقل باشید

18.به یادداشته باشید مردها عاشق زنان قوی و مستق و با ارداه هستند نه زنان  نیازمندو وابسته

19.وقتی سکوت میکند به این معنا نیست که به شما بی توجه است بلکه دارد درمورد مسئله ای فکرمیکند

20.احساساتتان را با او درمیان بگذارید اجازه ندهید روی هم انباشته شوند

21.برایشان مهم است که به قدرت و مرادنگی انها ایمان داشته باشید وبدانید که ازپس مشکلات برمی اید

22.ازن غرغرو وایراد گیر خوششان نمی اید سعی کنید صبور و منطقی باشید

23.همیشه باورشان داشته باشید

24.وقتی مشکلی دارید با او درمیان بگذارید

25.مردها دوست داشتن را با کارهایشان بیان میکنند

26.انها به قدر دانی واکنش نشان میدهند

27.مردان زمانی را برای خود میخواهند تابه تنهایی به کارهای مورده علاقه اشان بپردازند

28.مردها یک شنونده واقعی هستند وقتی با همسرتان درمورد مسئله ای صحبت میکنید چیزی نمی گویید یا حرکتی از او نمی بینید به این معنی نیست که گوش نمی دهد بلکه ترجیح میدهد ساکت باشد ودرمورد انچه شما صحبت میکنید فکرکند

29.انها را به زندگی علاقمند کنید  او رادرخانه راحت بگذارید

30.در زندگی زناشویی خودتان را دست کم نگیرید مطمئن باشیدهمسرتان ازاینکه درکنار شماست خوشحال است و احساس رضایت میکند

منتشر شده در تاریخ: 24 مهر 1395
,