متن دلنوشته های تنهایی و رمانتیک

روزگارم این است : دلخوشم با غزلی تکه نانی ، آبی جمله ی کوتاهی یا به شعر نابی و اگر باز بپرسی گویم : دلخوشم با نفسی حبه قندی ، چایی صحبت اهل دلی فارغ از همهمه ی دنیایی

=====================

 

 

ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯿﺴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﺮدم ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮ از “ﺳﮑﻮت” ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ

ﻧﮕﺎﻫﻢ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﮑﺸﺪ

و ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﻲ ﻣﯿﮕﺮدم ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ

. . . ﯾﮏ “ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﻪ” ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

=======================

 

 

دل آدﻣـــﺎ ﺷــﯿﺸــﻪ ﻧﯿـﺴــﺖ ﮐــﻪ روی آن ” ﻫــــــﺎ ” ﮐﻨـﯿــﻢ ﺑـﻌـــﺪ ﺑـﺎ اﻧـﮕـــﺸـﺖ ﻗــــﻠﺐ ﺑـﮑﺸﯿـﻢ و !!! واﯾــﺴﯿــﻢ آب ﺷـــﺪﻧـﺶ رو ﺗﻤﺎﺷــــﺎ ﮐﻨــﯿـﻢ و ﮐﯿـــــﻒ ﮐﻨـﯿـﻢ رو ﺷﯿــﺸـﻪ ی ﻧـــﺎزک دل آدﻣـــﺎ اﮔـــﻪ ﻗـﻠﺒـــــــــﻲ ﮐــﺸـﯿـﺪی … ﺑـﺎﯾــﺪ ﻣــــــــﺮدوﻧــﻪ ﭘـــــــﺎش واﯾﺴــــﺘـﻲ

=========================

 

 

به کسی که تنهام گذاشت بگید

این تو بودی که باختی نه من

من کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت

اما تو کسی رو از دست دادی که عاشقت بود

========================

 

 

تو سکوت می کنی
فریاد زمانم را نمی شنوی !
یک روز من سکوت خواهم کرد !
تو آن روز
برای اولین بار
مفهوم “دیر شدن ” را خواهی فهمید !!
آنقدر مدارا کرده‌ام , که دیگر مدارا عادتم شده …
وقتی‌ خیلی‌ نرم شدی , همه تو را خمّ میکنند …

=========================

 

 

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،

که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،

تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!

=========================

 

 

براى آدم نابینا ، شیشه و الماس یکیه . . .

اگه کسى قدرتو رو ندونست ، فکر نکن تو شیشه اى اون نابیناست !

===================

 

 

شک نکن…!

آینده ای خواهم ساخت که…،

گذشته ام جلویش زانو بزند…!

قرار نیست من هم دل کس دیگری را بسوازنم..!!

بر عکس کسی را که وارد زندگیم میشود، 

 آنقدر خوشبخت میکنم که…،

 به هر روزی که جای او نیستی به خودت لعنت بفرستی!

==================

 

 

حرف های دلم را هرگز کسی نمی فهمد..!!

فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید…

 روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج  می برند…

=======================

 

 

آهــای خــدااااااااااا

 مـگه دنـیارو نــیافـریدی تـا بـنده هاتـو امتـحان کـنی؟

 نـگاه کـن خـیلیا اینـجا دارن تـقلب میـکنن.

 بـعضـیا خیـلی راحـت دل میـشکـونن.

 بـعضـیا به گریــه کردن ما مـیخـندن

 یه عـده خـیلی راحـت دروغ مـیگن.

 بـعضـیا خـواب بــقیرو میـگیرن ولـی خـودشون راحـت میـخـوابن.

 بـعضـیا با حـرفاشـون اشـک آدمـارو درمــیارن.

 خــدایا پـس چـرا سـاکـتی؟

=========================

 

 

مـن مـاننــد هـم سـن و سـالهای خـویـش نیستـم …

 کـه هـر روز یکــ آرزویـی دارنـد بـرای آینـده ،

 مـن تنـهـا یکــ آرزو دارم و آن ایـن استــ کـه :

 شبـی بخـوابــم و دیگــر بیــدار نشـوم …

 تــا نشنــوم …

 تــا نبینــم …

 تــا نشکنـم …

====================

 

 

تـو هــیچ نقـطه ضـعفی نداشتی !!!!!!!

ولـی مـن داشتم!!!!

مـن عـاشـقت بودم ….

باید عـاشق باشی تا بـفهمی :

نـگاه سـرد یـعنی چـه ؟!

دسـت سـرد یـعنی چـه … ؟

حـرف سـرد یـعنی چـه ؟!

در مـقابل دوستـت دارم گـفتنت ؛

سـکوت سـرد یـعنـی چـه ؟!

بایـد عاشـق بـاشی تـا بـفهمی گـرمای حـرف و نــگاه ودسـتت ،

وقـتی به سـرمای او بـرخورد مـیکند ؛

چـگونه روزگــارت بـخـار مـیشود .

=============================

 

 

سـرمو بـالا مـیگیرم

اونـی که ریـختم زیــر پات غـــرورم بود ، اونی که شـکست دلـم

سـرمـو بالا مـیگیرم

عـزت نفـسمــو هنـوز هـم دارم

مـثل هـمیشه

دلـم شــکســته؟ فـــدای احـــساس پاکــــم

غـرورمـو ریـختم زیـر پـات ؟ ارزونـی تـموم لحـظه هایی که دوســت داشتم

مـن دار و نــدارمو گــذاشتم

هــمه ی بــرگـه های دلـمو رو کـردم

نـباختــم بـریدم

خــوشحـالم از ایـن هـمه احـساس بـی دریــغ خـودم

سرمـو بالا مـیگیرم …

 

===========================

 

 

به انــدازه تــمام بــودنت…

بــعد از رفــتنت…

نــابودم کــردی

===================

 

 

چــای ات رو تلــخ نــخور!

یک بار صــدایم کن.

تــمام قنــدهای دلم را برایــت آب میکنــم…

=========================

 

 

تـــــــــــو رفتی

و هـمه ی شهــــر بر سـرم خـراب شد…

پاکت های سیـــگار خـالی شدند

و بالشتـــها خیـــــــس . . .

=================

 

 

نبودنت را پا برهنه قدم میزنم ،

با زمین هم کنار نمی آید تاول این انگشت ها …

از اول هم می دانستم کفش تو تنگ است

برای تنهایی بزرگ پاهایم !

=====================

 

 

تــو کــه نیــستی بخــونی

یــعنی هســتیا ، امــا مــنو نمیــخونی

پــس مــن بــرای کــی بنــویسم ؟

لای غــریبه ها دنــبال کــی بگــردم

چــشم انــتــظار صــدای کــی باشم

بــاشه بــاشــه !

گِــله نمــیکنم ، ضــجه هم نمــیزنم

فقــط … منــم لال میــشم …

=========================

 

 

بـه فـــقـر احــسـاس ِ”انـــسـانیّـــت”دچــــار شــدیـــم !

نــسلی که دردش را…

کیـبـوردها …

پیامک ها …

و ….

تـلفن هـــای پـی در پـی مـی فهمـــنـد …

===============

 

 

هـمـه گفـتـند : “او” کـه رفــت ، زنـدگی کــن !

ولـــی…

کـسـی درک نـکـرد کــه “او” …

خـود زنــدگــی ام بــود….

 

====================

 

سرنوشتم چیز دیگر را روایت می کند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت می کند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

غرق در خون یک نفس دارد دعایت می کند…

=================

 

 

خدایا از تو چه پنهان کسی را هم قد تو دوست دارم…

اگر معصیت نباشد جانم را پیشکش یک نفسش کنم…

=====================

 

 

روزی مــی رسـد بی تــفاوتی هایت را

با جـای خــالی ام حــس کنـی

و شــاید در دلت بـا بــغض بگـویی

“کــاش اینجــا بــود”

آنــوقت است که مــی فــهمی

به خــاطـــــــرِ غرورت چقدر زود دیر شد

=================

 

 

از روزهای رفته نگو

روزهای مانده را تعریف کن

با چند ماه خداحافظی کنم

به چند خورشید سلام

تا بیایی …. ؟!

==============

 

 

میخواهم زندگی کنم

اما، گاهی

به جایی میرسم که میپندارم

ما زنده نیستیم که زندگی کنیم!!!

ما مردگانی هستیم که در زندگی دفـــــــــــن شده ایم…!!

منتشر شده در تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۵
,