متن داستان پرداخت پول قهوه مبادا

روزی فردی با دوستش به قهوه خانه ای رفتند و پنج قهوه سفارش دادند دو تا برای خودشان و سه تا مبادا دوستش پرسید مبادا دیگر چیست گفت بنشین تا ببینی .انها نشستند سه تا وکیل امدند و هفت قهوه سفارش دادند سه برای خودشان و بقیه مبادا.دوستش کنجکاوتر شده بود که مبادا چیست .چیزی نگذشت که فردی با ظاهری نا مناسب وارد قهوه خانه شد و در خواست قهوه مبادا کرد انجا بود که فهمید داستان از چه قرار است.

فرد با خنده ای به دوستش گفت دیدی میتوان به راحتی به مردم کمک کرد این ایده از ایتالیا وارد کل جهان شد و باز خورد بالایی داشت.

ddgdf

منتشر شده در تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
,