متن داستان لرز سرما و سلطان محمود

روزی سلطان محمود به تلخک گفت که ایا درتت نمیشود با این جامه یک لا من با این همه لباس باز سردم است

تلخک گفت یک راهی دارد : این کار را میتوانی بکنیی مثل من تمام لباس های خود را بر تن کن تا احساس سرما نکنی.fgdfgdf

 

منتشر شده در تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۹۵
,