متن خلاصه ای از کتاب جادوی فکر بزرگ مخصوص بازاریابان

چگونه از جادوی بزرگ اندیشی در بحرانی ترین لحظات زندگی استفاده کنیم .

۱-    هنگامی که مردمان  فرومایه و پست ، میخواهند شما را همانند خود کنند ، بزرگ بیندیشید .

–         در گیری با افراد فرومایه شما را تا سطح آنان فرو می آورد ، بزرگی خود را حفظ کنید .

–         در انتظار نیش و کنایه و ضربه باشید ، همه اینها نشانه رشد شماست .

–         به خود یاد آوری کنید که مهاجمان از لحاظ روانی بیمارند ، بزرگ باشید و برای آنان دلسوزی کنید.

۲-    هنگامی که احساس ضعف نفس و عدم کفایت بر وجودتان سایه می افکند ، بزرگ بیندیشید .

–         متشخص به نظر آیید

–         نظر خود را تنها بر روی امتیازات خود معطوف کنید و یاد بگیرید به خودتان قدرت روحی بدهید .

–         مردم را در دور نمای صحیحی قرار دهید . آن قدر بزرگ بیندیشید که دریابید چقدر خوب و ارزشمند هستید .

۳-    هنگامی که در گیر بحث یا مشاجره  غیر قابل اجتنابی میشوید ، بزرگ بیندیشید 

–        از این طریق در برابر وسوسه بگو مگو یا دعوا مقاومت کنید :

الف – از خود بپرسید : آیا واقعا” چنین چیزی ارزش بحث و جدل را دارد.

ب- به خودتان یاد آوری کنید که دعوا مانند یک جنگ اتمی است ، هیچ برنده ای ندارد.

–    آن قدر بزرگ بیندیشید که دریابید با بحث ، مشاجره ، هیاهو و کینه جویی به جایی نمیرسید .

۴-    هنگامی که احساس شکست میکنید ، بزرگ بیندیشید .

–     مانع را تجربه آموزنده ای تلقی کنید و از آن درس بگیرید .

–    مداومت را با آزمایش تلفیق کنید . در صورت شکست عقب گرد و سر زنده و تازه نفس ، از راه جدیدی وارد شدن .

–   آنقدر بزرگ بیندیشید که دریابید ، شکستن تنها یک برداشت ذهنی است و نه چیزی بیشتر .

۵-    هنگامی که مناسبات عاطفی به سردی میگراید ، بزرگ بیندیشید .

–     روی بزرگترین قابلیتهای کسی که میخواهید دوستتان باشد تکیه کنید ، امور جزئی را به درجه دوم اهمیت ، ارجاع دهید .

۶ – هنگامی که احساس میکنید پیشرفت شما در شغلتان به کندی میگراید ، بزرگ بیندیشید .

–   در هر شغلی که فعالیت میکنید ، حقوق بالا و تشخص در کار ، از یک عامل سرچشمه میگیرد : افزایش کیفیت و کمیت بازدهی .

–     با اندیشه اینکه :  میتوانم بهتر از این کار کنم . سوئیچ قدرت خلاق زده میشود . آنقدر بزرگ بیندیشید که دریابید اگر ارائه خدمات را در اولویت قرار دهید پول خود بخود از پی می آید .

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,