متن خطر بیکاری ۲.۱ میلیونی در کشور

در حال حاضر افراد بیکاردر ایران ۲.۷۲۹.۰۰۰ هزار نفر میباشد و حدود ۲.۱۰۰.۰۰۰ نفرروی مرز بیکاری قرار دارند که هر لحضه ممکن است شغل خود را از دست دهند در عین حال ۱.۶۰۰.۰۰۰ نفر از مردم از یافتن شغل نا امید شده اند

طبق گزارشی که به دست مارسیده تعداد سرشماری افراد بیکار ۲.۷ میلیون نفر میباشد که خود را بیکار معرفی نموده اند.

قابل ذکر است که افرادی روی مرز بیکاری هستتند هر لحظه امکان به پیوستن به افراد بیکار هستند و در عین حال دیگر امیدی به جویای کار بودن ندارند

عمده ای از این افراد بیکار را گروه سنی زیر۳۰ سال پوشش میدهد که اکثر این افراد دارای مدارک تحصیلی بسزایی بر خوردار هستند.

امار به دست امده نشان میدهد که در دهه ۹۰ اشتغال زایی رو به منفی بوده است ولی خوشبختانه جمهوری اسلامی طی این چند سال اولویت را به معضل بیکاری داده و تلاش به بهبود ان دارد.

قابل ذکر است که در سال ۹۱ افراد جویای کار که نا امید از پیدا کردن کار بودن فقط ۴۰۰ هزار نفر بوده که امار در سال ۹۵ به ۱.۶ میلیون نفر رسیده .18254

منتشر شده در تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
,