متن جوک و خنده + تصاویر

خنده ها را بر لبان خود بگذارید

srwerew

trfgrd

fdgdg

thfghyrtd dgdt dgdttrdy tytrhyutry trytrety reetertre

ertwersde

ertsdfsxfrtrt

ssfesrfeswrr

asdsadfsa sdfsf

منتشر شده در تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۵
,