متن جنایات گروه های تروریستی داعش

گروه داعش و جنایات وحشتناک ان تمام مردم جهان را خشمگین کرده است

jtygvj

dfgd

fghfdgb gfhgfh fghfg hgjgh gfhfggh hgdfg ghgfh hfhf

fhfdg

fhghf gfhfgh jkghj

hgfh

sfsdzf

fghfhf gfhfg gfhfrdg jgj

hjjgj

hgjg gjtg jgjghjf hfhnfg fghvf

fghfgh

gfhfghf dfgdfg fhfhf 4324 3we3

34e4 32we3

343w4

2343 4rwr 34efrw 4wer 3w4e 4wr5we 4wer4wes w454wer 43wer 78yu 7ty 7tuhy 7iyug 76yu 76yuyt 7tjyu

هشدار عفو بین الملل درباره جنایات داعش در سوریه

76tyujt 8iyu 89iyuhik 8i8uyki 8oiuk 6tujtg yuyguj yuikyg yijyug fgfhf gfhfggfdddt ghjgfhtrgg

منتشر شده در تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۵
,