متن جملات ناب دکترشریعتی

*اگر تنهاترین تنها شوم ، باز خدا هست. او جانشین همه نداشتن های من است.

*خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ ، به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کرده ام ، سوگوار نباشم!

*ارزش وجودی هر انسانی به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد.

*اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ، همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری.

*اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

*به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد.

*دوست داشتن از عشق برتر است

و من هرگز خود را

تا سطح بلند ترین قله عشق های بلند ، پایین نخواهم آورد

*ای که هوای من شده ای

دم زدن از تو حیات من است

*ان گاه که تقدیر واقع نگردید از تدبیر نیز کاری ساخته نیست

*انسان نقطه ای است میان دو بی نهایت: بی نهایت لجن بی نهایت فرشته

*اگر توانستی (( نفهمی)) می توانی خوشبخت باشی !جامعه دو طبقه دارد: ۱:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند ۲:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

* چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

*تمام بدبختی های آدم مال این دو کلمه است یکی داشتن و یکی خواستن.

*ان ها که از در می آیند و می روند چهارپایان نجیب و ساکت تاریخ اند حادثه ها را تنها کسانی در زندگی آدمی آفریده اند که از پنجره ها بیرون جسته اند و… یا به درون پریده اند.

*چقدر دعا می کنم که: بعضی اصوات را نشنونی بعضی رنگ ها نبینی بعضی افکار را نفهمی بعضی حالات را حس نکنی.

*با همه چیز درآمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است و نه با ارزش.

*چقدر دوست دارم این سخن مسیح را « از راه هایی مروید که روندگان آن بسیارند از راه هایی بروید که روندگان آن کم اند»

*گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند.

*من از دو کار نفرت دارم : یکی درد دل کردن که کار شبه مردهاست و یکی هم از خود دفاع کردن برای تبرئه خود جوش زدن که کار مستضعفین است. شجاع به همدرد نیازمند نیست از ناله شرم دارد.

*برای خوشبخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن و یاس انسان امروزه یاسی است ناشی از آگاهی اش به خویش و خوش بینی انسان در تاریخ زاییده ی جهلش نسبت به خویش است.

*زنی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد زیبایی بدنش را نشان نمی دهد.

 *هرکس – نه تنها – به میزان معلوماتی که دارد عالم نیست بکله به میزان مجهولاتی که در عالم احساس می کند عالم است.

*برای این که قومی خوب سواری بدهد باید احساس انسان بودن از او گرفته شود.

*انسان به میزان برخورداری هایی که در زندگی دارد انسان نیست بلکه به اندازه نیازهایی که در خود احساس می کند انسان است.

*ادمهای که هیچ وقت احتیاج به تنهایی ندارند ، معمولاً آدمهای کم مایه ایی هستند .

*خدا برای تنهایی اش آدم را آفرید .

*ایمان زاییده ای ایدوئولوژی ارزش دارد ، نه ایمان ارثی یا تقلیدی .

*عشق می تواند جانشین همه نداشتن ها شود .

*تنها دو جا است که هرکسی خودش است، بستر مرگ و سلول زندان .

*هیچ گاه تنهایی و کتاب و قلم ، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت … دیگر چه میخواهم ؟ آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند .

*هر کس به میزانی که به تنهایی نیاز دارد ، عظمت دارد و بی نیاز تر است .

*من از میان همه ی نعمت های این جهان، آن چه را برگزیده ام و دوست میدارم، تنهایی است.

*آدم ها همچون کوه ها همگی با همند و تنهایند .

*تو هرچه می خواهی باشی باش ، اما … آدم باش !!!

*دنیا به اندازه ای که مرا برای همیشه پر کند، ندارد .

*هر کس مظلوم است ، خودش ضالم را یاری کرده است .

*همه بشرند ، اما بعضی ها انسان اند.

منتشر شده در تاریخ: 24 مهر 1395
,