متن تواضع و ساده زیستی در رهبری

رهبریت یعنی تصخیر قلب ها

ydy uftu ytyr tyty tydy fdydy

منتشر شده در تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۵
,