متن تنهایی اجتماعی در زنان چگونه است

tryhrth

نوع دیگر تنهایی در زنان، تنهایی اجتماعی می باشد. همانطور که گفته شد، این نوع تنهایی ناشی از فقدان شبکه روابط اجتماعی است. تنهایی اجتماعی می تواند در راستای تنهایی عاطفی، و یا به تبع آن، برای زنان ایجاد شود. زمانی که زنان دسترسی خود را به شبکه ها و حمایت های اجتماعی از دست می دهند، به نوعی بی هدفی و در حاشیه قرار گرفتن سوق داده می شوند و دچار احساس خستگی و بی ارزشی می گردند. در این وضعیت این احساس به آنان دست می دهد که فاقد ارزش شخصی هستند و در نتیجه عزت و اعتماد به نفس در آنان اُفت می کند. این حالت بخصوص در زنان غیرشاغل بیشتر مشاهده می شود. زنان شاغل به دلیل ارتباطات بیشتر با همکاران این احساس را کمتر از زنان غیرشاغل تجربه می کنند. نکته ای که به نظر می رسد باید بدان اشاره کرد این است که زنان ممکن است دارای ارتباطات زیادی چه در سطح خانواده و چه در سطح دوستان و یا همکاران(در مورد زنان شاغل) باشند، اما آنان زمانی احساس تنهایی را تجربه می کنند که در این ارتباطات از نظر عاطفی و احساسی ارضاء نشوند. بدین معنا که در ارتباطات اجتماعی کیفیت رابطه ارجح بر کمیت آن است. به سخن دیگر، تجربه احساس تنهایی در زنان، وابسته به کیفیت و چگونگی ارتباطات آنان با دوستان و خانواده است.

منتشر شده در تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۵
,