متن تعریف موفقیت

تعریف موفقیت

یکی از دلایل عمده ی تعدد تعاریف موفقیت ,برداشت های گوناگونی بوده که از این مفاهیم شده است .

بسا افرادی که به دلیل دستیابی به خواسته هایشان ,خود را موفق و کامیاب می پندارند ,اما این موفقیت از نظر دیگران چندان ارزشی ندارد یا افرادی هستند که احساس می کنند موفق شدند اما وقتی واقعا فکر می کنند می بینند پدیده ای فوق واقعا ,آن موفقیتی که فکر می کردند نیست .

آرامش و اطمینان بهترین موفقیت است در نظر اکثریت مردم فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود رسده و از درون احساس رضایت دارد که حاصل تلاش و کوشش او می باشد .

هیچ کسی واقعا موفق نیست مگر آن که خوشبخت باشد و خوشبخت کسی است که کاری مفید و با ارزش انجام دهد .

می توان گفت به مفهوم برخوردارس از مواهب است از جمله رفاه نسبی در زندگی,کسب احترام ,بزرگی و عزت در محیط کار ,و در عرصه اجتماع رهایی از نگرانی و سرخوردگی و شکست است .

همه افراد خواهان موفقیت و کامیابی و رسیدن به هدف خود هستند .

موفقیت پیش رفتن در مسیر است و از مسیر زندگی لذت بردن است نه به نقطه ی پایان رسیدن

موفقیت واقعی چیست ؟

کوشیدن ,جستن یافتن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت واقعی است ,که اگر به آن دست پیدا کنیم با تمام وجود احساس رضایت داریم  .

انسان ها کم و بیش دارای منابع بالقوه مشابهی هستند ,عده ای از توانایی های بالقوه استفاده می کنند و عده ای از این توانایی استفاده نمی کنند تفاوت انسان های موفق و ناموفق در نوع راه رفتن است دنیا دنیای تغییذ ایت نه تقدیر…

نیروهای آشکاری که درون انسان وجود دارد و متناسب با شرایطی محیطی خاص از طریق نظام عصبی واکنش نشان می دهد عبارتند از شعور و آگاهی ,قدرت جسمانی و عشق و علاقه ,نبوغ و خلاقیت و ایمان و پشتکار و خشم ,شهوت ,کینه ,اعتماد به نفس ,اراده و شادی و غم و ضعف و کسالت و….

هریک از این نیروها همانند یک بردار دارای شدت و جهت معینی هستند که اندازه و جهت آن در افراد مختلف و حالت های گوناگون تفاوت دارد این نیروها نیز فعال نیستند و تاثیر چندانی در رفتارها ندارند .فرآیند مجموع این نیروهاست که روحیه و عملکرد انسان را شکل می دهد .

 

 

 

 

منتشر شده در تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۵
,