متن تصاویری از پیدا کردن گنج و کاوش برای پیدا کردن

پیدا کردن گنج کار بسیار دشوار است وطبق قوانین جمهوری اسلامی میراث ملی حساب میشود و شخص یابنده نباید او را تصاحب کند زیرا گنج مطلق به همه مردم ان کشور است

efdsfe redfsre rtdfgv rtdfrrrdf rete

Treasure Chest Full of Gold --- Image by © Peter M. Fisher/Corbis

rtgtert rtrgtr edsef ewde ersf

منتشر شده در تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۹۵
,