متن تصاویری از قربانیان اسید پاشی

ttttttttttttt eeesd rrrrrrrr ryrrrrrrrrrrrrrrr rdyrd tydddddddd yyyyyyyyyy ydddddddddd fhhhhhhhhhh tfhh

منتشر شده در تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۵
,