متن تصاویری از داخل کعبه و وسایل حضرت محمد {ع}

عکس های گرفته شده ی بسیار زیبا از داخل خانه خدا و بسیاری از وسایل حضرت محمد .تصاویری بسیار کمیاب.

rrgyr thttfy rtytyrt rert rgretrrg  tyryrt yddy gdhffg gdgdgt fgddfgxdf dfsxfv

منتشر شده در تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۵
,