متن تست هوش تصویری مخصوص باهوش ها

تست هوش به انسان کمک میکند که شما بیشتر به فکر خود فشار بیاورید تا یک مساله را حل کنید و این کار به تقویت قدرت فکر شما کمک میکند. شما میتوانید با حل کردن چند مساله در روز فکر خودتان را تقویت کنید.

UFCDD UYFU ETEDRET YRD STSXS RDXGDR UIYU YIGIGU UTUU

منتشر شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵
,