متن تاریخچه اجاق گاز

تاریخچه اجاق گاز از قدیم تا به حال :

تاریخچه  اجاق گاز در حدود ۳۰۰۰۰ سال پیش در نخستین خانه ای که در مشرق زمین طلوع کرد و برای آسانی کار این انسان را به مناسبت نماینده سرشناس آن انسان کرو و مانیون میگویند که این انسان ها دارای ابزار های صنعتی و هیچ وجه اشتراکی با انسان ها ندارد.

از نظر آتش میتوان آنها را جمعآ در عصر گوزن شمالی و به حساب آورد آن که شواهد بسیار کمی در دست است .با اینکه از این دوره ها صدها اجاق گاز ساخته شده است و می توانید امروزه اکثر اجاق گاز ها را درخانه های خود دارید و می بینید در زمان های دور که اجاق گاز های قدمی قوت و توان زیادی نداشتند را با اجاق گاز های امروزی مقایسه می کنید.برای ساختن اجاق گاز در بررسی ده ها هزار سنگ کشف شده و کاوشگر های نشانه ای خوبی نیست وبرای به کار بردن آن ها و ساختن آتش به دست نیامده است و بعد از آن ساختن فندک مستلزم به دسترسی و به قطعه ای فلز و یا حداقل تکیه ای پیریت است و آنکه در خانه های که قبل از تاریخ پیریت هم گاهی یافت می شود و به نظر نمی رسد و برای به وجود آوردن فندک به کار گرفته باشد.
تاریخچه اجاق گاز

ساخت اجاق گاز اغلب بسیار ساده و گاهی حلقه های از سنگ ها بوده و به نشانه ای از اینکه دیگی بر روی آتش قرار داده باشند و در دست نیست و چرا که این زمانه قدیم سفالگری و فلز کاری وجود نداشت به نظر ما با سنگ های که در آتش داغ و سرخ شده بود آن وقت آب را گرم می کردند و طی اختراعات اجاقی که کشف شده است که هواکش هم دارد و یکی از این اجاقها در اوکراین در کلبه ای روی تلماسه و  ساخته شده است پیدا شده است دو هواکش دیگر نیز در ماسه ایحاد شد و هوای تازه وارد اجاق گاز می کرد.اجاق ها عصر گوزن شمالی از بقایایی این استخوان در سوخت استفاده می شد و حتمآ برای پخت غذا و مواد غذایی استفاده می شود ولی مدرک مستقیمی به سود این ادعا دشوار است و کلبه های واقعی در روی تلماسع که در اوکراین و اروپای مرکزی یافت شده است و بیشتر از این ها در غار های اروپای غربی جزییات ساختمات را آشکار می کتد.

زیرا در این غار های اروپا و جابه جا کردن شن و ریگ همه آثار اجاق گاز های متعددی یافت شده است و حفره های که به بزرگی دیگ و یا ظرف غذای شما آن را احاطه می کند.

منتشر شده در تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
,